team

Dr. Olha Kryvoruchko, founding partner, urbanist
Valentyn Sharovatov, founding partner, architect
Taras Baran, CG artist, architect
Robert Mytrychko, architect

Collaborators

2015 Tolik Niemtsov, Vika Blyznyuk, Andriy Ihnatyuk

2014 Iryna Kolesnytska, Natalia Sereda, Yuriy Galiyanchuk, Vasiliy Matsola, Andriy Matsola, Pavlo Petrych.

2013  Lilia Revutska, Volodymyr Sharovatov, Adriana Lysak.

2012  Mary Protsyk, Andrew Nazarenko, Daniel Koshulynskyy.

2011 Andriy Vachko Yurko Nazaruk Taras Klymus Oleksandr Datsyk  Eugenia Steniovych  Nazar Fedchyna Vsevolod Grabchak  Robert Vovchik  Natalia Havrylchak   Zahar Vityk  Christine Kohut  Roman Verbischuk Olya Meshcheryakova  Mariya Bilobran  Alexander Glavatskiy