House a

Type: residental, hostel.

Location: Lviv, Ukraine.

Architects: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov.

2012