Urban development

Type: Urban development.

Location: Lviv, Ukraine.

Architects: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov.

2011